Imprimer
Catégorie : c.jhanas
Affichages : 1547

henepola gunaratana: anapanasati/jhanas/hg.meditation-profonde.jpg

ajahn brahm:  anapanasati/jhanas/ab.manuel-meditation.jpg

acariya supanienda: http://www.edilivre.com/entrer-dans-la-lumiere-par-la-meditation-yann-supanienda.html